COVID-19

Na tejto stránke nájdete všetky aktuálne informácie k téme COVID-19 z oblasti pohrebných služieb


Aktuálne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva

Smútočné obrady konané v dome smútku / kostole
Počet účasníkov pohrebu je obmedzený na najbližšiu rodinu zosnulého.


Smútočné obrady konané v exteriéri

        
V prípade, že blízka osoba zosnulého má potvrdené ochorenie COVID-19 môže sa zúčastniť pohrebu, pokiaľ nemá klinické príznaky. Je nutné aby takáto osoba mala prekryté dýchacie cesty respirátorom typu FFP2 bez výdychového filtra. Taktiež odporúčame zrealizovať celý pohrebný obrad v exteriéri.

Všeobecné pravidlá pre smútočné obrady

1. V interiéri aj exteriéri mať prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka...)
2. Pred vstupom do domu smútku alebo kostola je nutné si dezinfikovať ruky. (dezinfekčný prípravok zabezpečuje správa pohrebiska alebo pohrebná služba)
3. Nezúčastňujte sa pohrebu, ak máte akékoľvek respiračné ochorenie.
4. Dodržiavať respiračnú etiketu (kašľať a kýchať do vreckovky).
5. Zakazuje sa podávanie rúk.
6. Dodržujte dvojmetrové rozostupy od iných účastníkov pohrebu.

 

Úmrtie s chorobou COVID-19 – všeobecné informácie
Telesné pozostatky možno spopolniť alebo pochovať do zeme.

Zosnulého/zosnulú je možné obliecť a upraviť za dodržania prísnych hygienických pravidiel zo strany pohrebnej služby. Taktiež sú umožnené rozlúčky pri otvorenej rakve.

Pokiaľ majú pozostalí obavy a nechcú rakvu so zosnulým otvárať, avšak chcú, aby bol zosnulý oblečený a upravený ponúkame bezplatne možnosť vyhotovenia fotografie zosnulého a odovzdanie takejto fotografie v zalepenej obálke obstarávateľovi pohrebu. 

Podľa informácií, ktorými naša pohrebná služba disponuje existujú prípady, keď istá pohrebná služba zosnulého údajne obliekla, avšak odmietla najbližšej rodine otvoriť rakvu pred obradom. Je povinnosť prevádzkovateľa pohrebnej služby umožniť najbližšej rodine rozlúčku pri otvorenej rakve, aj pokiaľ mal v čase úmrtia zosnulý potvrdené ochorenie na COVID-19 a zároveň je to právo pozostalých vyplývajúce zo zákona o pohrebníctve (samozrejme za predpokladu splnenia všetkých hygienických náležitosti, ktoré sú dané). 
​​​​

Prevzatie zosnulého z domácnosti, v ktorej je potvrdené ochorenie COVID-19 alebo osoby sú v karanténe
Informujte nás o tejto skutočnosti telefonicky. Naši zamestnanci majú k dispozícii kompletné vybavenie na vstup do infekčného priestoru a ovládajú všetky potrebné postupy. V prípade zatajenia skutočnosti, že členovia domácnosti sú v karanténe alebo im bolo potvrdené ochorenie na COVID-19 sa môže jednať o tresný čin a zároveň môže dôjsť k ohrozeniu chodu prevádzkovateľa pohrebnej služby a s tým súvisiace zníženie kapacitných možností pohrebných služieb v danom regióne.

Čo robiť v prípade, že som ako obstarávateľ pohrebu v karanténe (z dôvodu kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 alebo toto ochorenie mám potvrdené)?

Ak je to možné zverte vybavenie pohrebu inej blízkej osobe alebo osobe ktorej dôverujete.

Podľa Vestníka Vlády SR (čiastka 31/2010) môže osoba, ktorá má potvrdené ochorenie COVID-19, resp. je v karanténe z dôvodu kontaktu s osobou, ktorá toto ochorenie má vybaviť pohreb pre blízku osobu (zabezpečenie nevyhnutných životných potrieb). Informujte nás o tejto skutočnosti vopred telefonicky - dohodneme sa na presnom čase, kedy prídete vybaviť pohreb, prípadne túto skutočnosť hláste pred vstupom do našich priestorov.

Účasť na smútočnom obrade ak som v karanténe z dôvodu pozit. testu na COVID-19 alebo kontaktu s osobou, ktorá toto ochorenie má.

Podľa Vestníka Vlády SR (čiastka 31/2020) môže osoba opustiť domácu izoláciu za účelom účasti na pohrebom obrade blízkej osoby, ak nemá žiadne klinické príznaky ochorenia COVID-19. Je nutné mať prekryté dýchacie cesty respirátorom FFP2, dodržiavať hygienu rúk a od iných osôb dodržiavať odstup minimálne 2 metre. Blízkou osobou sa na účely tohto nariadenia považuje príbuzný v priamom rade, teda dieťa - rodič - starý rodič - prastarý rodič, súrodenec a manžel/ka.


Pri smútočných obradoch vieme zabezpečiť online prenos zo smútočného obradu, alebo profesionálneho kameramana, prípadne profesionálneho fotografa.

Informácia na záver
Zamestnanci Pohrebnej služby NANTE sú pravidelne školení a vedia ako predchádzať vzniku a šíreniu ochorenia COVID-19. V prvom rade nám vždy ide o ochranu zdravia našich zamestnancov ako aj všetkých účasníkov posledných rozlúčiek. Preto Vás dôrazne žiadame, aby ste vždy uvádzali pravdivé infromácie pri kontakte s našimi pracovníkmi a dodržiavali ich usmernenia. V našej pohrebnej službe vždy funguje všetko na princípe vzájomnej dôvery a vzájomného pochopenia. Dôstojnosť, tradícia a úroveň pohrebov, ktoré zabezpečujeme sa nikdy nemení, či odprevádzame niekoho s ochorením COVID-19 alebo toto ochorenie má diagnostikované príbuzný zosnulého. Mení sa len spôsob vykonania úkonov a to tak, aby jednotlivé úkony prebehli pre všetkých zúčastnených bezpečne (napr. obrady vykonávané v exteriéri, zabazpečenie rukavíc pre účastníkov pohrebu v prípade úmrtia osoby s COVID-19, bezplatné zabezpečenie respirátoru pre obstarávateľa pohrebu, ak má potvrdené ochorenie COVID-19...).